اسلیو جهت ریخته گری مستقیم

تماس بگیرید

اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

اسليوهای فوق که همراه با فيلتر بکار برده می شوند با حذف سيستم راهگاهی قطعه، فرايند پرکردن محفظه قالب ( Filling ) فيلتراسيون مذاب ( Filtration ) و تغذيه رسانی ( Feeding ) را توامان با هم انجام می دهند. در طراحی قطعات جهت ريخته گری مستقيم، راندمان ريخته گری افزايش و هزينه های ريخته گری، سنگ زنی و قالب گيری به نحو چشم گيری کاهش می يابد.

Capacity (dm3)D2 (mm)d2 (mm)H (mm)D1 (mm)d1 (mm)ME (cm)MG (cm)DPU
0.4321023815395662.011.2650 ∅ DPU
0.91213058175122882.641.6570 ∅ DPU
1.749150752101401103.312.0690 ∅ DPU
3.7641901052501801474.362.73125 ∅ DPU