پوشان های پایه الکلی

تماس بگیرید

پوشان با ديرگدازهای مختلف شامل گرافيت، زيرکن، آلومينا، منيزيت و … جهت ريخت هگری انواع فولاد های کربنی، آلياژی و منگنزی، انواع چد نها و فلزات غير آهنی در قالب های ماس های

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

دسته:
روش مصرفکاربرددیرگدازرنگنام محصول
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب برای قطعات فولادکربنی و آلياژیآلوميناسفیدFR mold 100 R
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان خميری مناسب برای قطعات فولادکربنی و آلياژیزیرکنسفیدFR flow 100
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان خميری مناسب برای قطعات سبک فولادی و چدن ها آلياژیآلومينا سیلیکاتسفیدFR flow 200
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان خميری مناسب برای اسپری خطوط ماسه ترگرافيتمشکیFR cote GS
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان پودری مناسب برای قطعات سبک و متوسط چدنیگرافيتمشکیEX-M11
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان پودری مناسب برای قطعات سبک و متوسط چدنیگرافيتمشکیEX-M12
اسپری – قلم موپوشان خميری پايه آب مناسب برای قطعات فولادیمنيزيتکرمFR cote 31
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب برای فولاد منگنزیمنيزيتکرمFR mol 31
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب برای فولاد منگنزی با کيفيت عالیزيرکنشیریFR cote 55
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولادی متوسطترکيب انواع دير گداز هاشیریFR cote 55 M
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولادی سبکآلومينا-منيزيتکرمMatcote
غوطه وری - دوشیپوشان خميری مناسب قطعات فولاد منگنزیزيرکنشیریFR flow 300
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب ماهيچه و قالب جهت فولادهای کربنیزيرکنشيریFR mold 30Z
اسپری – قلم موپوشان پودری مناسب قطعات سنگين فولاد کربنیآلوميناشیریFR cote 55 W 1
اسپری – قلم مو-غوطه وریپوشان خميری مناسب ماهيچه و قالب قطعات چدنی به روش غوطه وریترکيب انواع دير گدازهامشکیALCOTE-B
اسپری – قلم مو-غوطه وریپوشان خميری مناسب قطعات چدنی به روش غوطه وریترکيب انواع دير گدازهاصورتیALCOTE(I)
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات چدنی با کيفيت سطحی بالاگرافيتمشکیFR cote IR200
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب ماهيچه و قالب ريخته گری فلزات پايه مس و قطعات سبک چدنیگرافيتمشکیFR mold 6 M
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب ماهيچه و قالب ريخته گری قطعات سبک چدنیگرافيت-زيرکنمشکیFR mold 633
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولادی با وزن متوسطزيرکنشيریFR cote 55S
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات آلياژهای مسی و چدنی با وزن سبکگرافيتمشکیFR mold 6
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولاد کربنی سنگين و با ضخامت بالازيرکنیشيریFRS 55
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولاد نسوزترکيب انواع دير گداز هاکرمFR mold 100
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب فولاد منگنزیمنيزيتیکرمFR cote 31 - PASTE
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب فولاد منگنزیمنيزيتیکرمFR mold 31 MT
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات فولاد کربنی با وزن سنگينزيرکنیشيریFR cote 55Z
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب برای فولاد نسوز با کيفيت سطحی بسيار بالاترکيب انواع دير گداز هاشيریFR cote HIZ
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات سنگين چدنی و پايه مسترکيب انواع دير گداز هامشکیISOMOL 200
پوشان خميری مناسب قطعات چدنی با وزن سنگينترکيب انواع دير گداز هامشکیFR mold 100M
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات چدنی با وزن سنگينترکيب انواع دير گداز هامشکیFR mold 100M V
اسپری – قلم موپوشان خميری مناسب قطعات چدنی با مدول بالا با کيفيت سطحی بسيارخوبترکيب انواع دير گداز هامشکیFR mold 100MVS