پوشان های ریخته گری فومی

تماس بگیرید

انواع پوشان های پایه آبی برای ماهیچه های کلدباکس و هات باکس جهت ریخته گری قطعات چدنی و آلومینیومی

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

دسته:
روش مصرفدیرگدازرنگنام محصول
اسپری – قلم موزيرکنشيری(S)FR foam 300
اسپری – قلم موترکيب انواع دير گداز هاتيره رنگFR foam 702 FM
اسپری – قلم موترکيب انواع دير گداز هاصورتی(FR foam(T
اسپری –قلم موغوطه وریترکيب انواع دير گداز هااخرايیFR foam T 20