پدهای عایق (بردهای پیش ساخته)

تماس بگیرید

پدهای عايق (بردهای پيش ساخته) از جنس مواد عايق با ديرگدازی بالا و دانسيته کم هستند که کاربردهای مختلف ذيل را دارند. جهت ريخته گری قطعات سنگين نياز به تغذيه های بزرگ می باشد (قطر بيش از ۵۰ و يا مدول بيش از ۱۲ سانتی متر) که توليد، نگهداری و جابه جايی اين نوع تغذیه ها با محدوديت مواجه است در اين گونه مواقع می توان با کنار هم قرار دادن بردهای پيش ساخته، تغذيه مورد نظر را شکل داد.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

شمش ريزی تکباری

استفاده از پدهای عايق در سرتغذیه ها سبب کاهش نايچه انقباضی در شمش ها و افزايش راندمان ريخته گری می گردد.

پدگذاری

در قطعات رينگی شکل و فلنج شيرها جهت ايجاد انجماد جهت دار، پدهای عايق جايگزين مناسبی بجای پدهای فلزی به ويژه در آلياژهای حساس به ترک های سنگ زنی هستند.

ابعاد (mm)نام محصول
500×500×30PAD S 500*500*30
45×100×85PAD S 45*100*85
350×263×35PAD S N330
180×180×25PAD S 180*180*25
180×440×460PAD S 180*440*460
160×90×33PAD S 160*90*33-new
311×169×54PAD S 311*169*54-new
45×100×60PAD 45*100*60
200×300×60PAD S 200*300*60
230×450×60PAD S 230*450*60
260×90×32PAD S 260*90*32
176×84×25PAD S 176*84*25
320×170×60PAD S 320*170*60
200×300×150PAD S 200*300*150
200×900×25PAD S 200*900*25
200×190×25PAD S 200*190*25
356×260×25PAD S 356*260*25
350×258×30PAD S 350*258*30
295×165×60PAD S 295*165*60
60.5×20×2.5PAD N 60.5*20*2.5
20×14×2.5PAD N 20*14*2.5
265×80×30PAD S 265*80*30
176×304×25PAD S 176*304*25
250×180×60PAD S 250*180*60