محصولات گاز زدا و جوانه زا

تماس بگیرید

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

 

کاربردحالترنگنام محصول
جوانه زای چدن دانه بندی ۲/ ۰- ۷/ ۰پودریخاکستریInocolant 1CMC
جوانه زای چدن دانه بندی ۳- ۵پودریخاکستریFR inocolant
جوانه زای پايه مسپودریسفیدFR nuclant Brass 2
جوانه زای پايه مسپودریسفیدFR nuclant Brass
بهساز بر پايه فسفر جهت آلياژهای هايپريوتکتيک آلومينيوم سيليسيمقرصسفیدFR nuclant 11M
گاز زدای آلومينيومقرصزردFR degas 200
گاز زدای آلومينيوم بر پايه نيتروژنقرصسیاهFR degas N
گاز زدای آلومينيوم بر پايه نيتروژنقرصسیاهFR degas NI
سديم و کلسيم زدای آلومينيومقرصمشکیFR tablet n
گاز زدا و تصفيه کننده ذوب آلومينيوم برپايه نيتروژنقرصسیاهFR degas N(EP
هيدروژن زدای مسقرص و پودرقرمز قهوه ایLOGAS 50
کلسيم زدای آلومينيومقرصسفیدEP(PST)-TABLET
قرص منگنز جهت آلياژ سازی آلومينيومقرصخاکستریFR(TABLETE) MN
جوانه زای آلومينيوم برپايه تيتانيم برقرصسفیدFR nuclant 2
قرص آهن جهت آلياژ سازی آلومينيومقرصسیاهFR(TABLETE) FE
گاز زدای آلومينيومقرصآبیFR degas 190M