فارنکس ها

تماس بگیرید

صفحات عايق پايه سيليس جهت پوشش ديواره و کف تانديش به منظور حذف عمليات پيش گرم
نمودن تانديش و يا بالا بردن سرعت بارريزی

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید