خردکننده های ماهیچه و قالب ماسه ای (روش CO2)

تماس بگیرید

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

روش مصرفحالتمیزان مصرفمحصول
ريخته گری فولادها وچدن ها – قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شود وبه مقدار اضافه شده از مصرف چسب کسر گرددمایعيک الی ۲ درصد وزنی ماسهFR corcrak 61
ريخته گری فولادها وچدن ها– قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شود وبه مقدار اضافه شده از مصرف چسب کسر گرددمایعيک الی ۲ درصد وزنی ماسهFR corcrak 60M1
ريخته گری فولادها وچدن ها– قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شود وبه مقدار اضافه شده از مصرف چسب کسر گرددمایع۰,۵ الی 1.5 درصد وزنی ماسهCOSIL 200
ريخته گری فولادها وچدن ها – قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شودپودریيک الی ٢ درصد وزنی ماسهFR corcrak 3
ريخته گری فولادها وچدن ها– قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شود و به مقدار اضافه شده از مصرف چسب کسر گرددمایعيک الی ٢ درصد وزنی ماسهFR corcrak 60M
ريخته گری فولادها و چد نها – قبل از سيليکات سديم در ميکسر اضافه شود وبه مقدار اضافه شده از مصرف چسب کسر گرددمایعيک الی ٢ درصد وزنی ماسهFR corcrak 60