انواع پوشان های عایق یا روانکار جهت ریژه ریزی

تماس بگیرید

انواع پوشان های پایه آبی برای ماهیچه های کلدباکس و هات باکس جهت ریخته گری قطعات چدنی و آلومینیومی

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

دسته:
روش مصرفکاربرددیرگدازرنگنام محصول
اسپریپوشش غلتک های نورد گرم ورق های آلومينيومگرافیتیمشکیFR cote 20R
اسپری – قلم موپوشان جهت توليد غلتک های فولادی به روش گريز از مرکززیرکنشیریFR Spun 300
اسپری – قلم موپوشان مخصوص پدهای فلزی در قالبترکیب انواع دیر گدازسفیدCHILCOTE
اسپریپوشان جهت گريز از مرکز فولادآلومیناشیریFR Spun 100
اسپری – قلم موريژه ريزی اتصالات چدنی و شمش چدنیگرافیتیمشکیFR paint 212
اسپری – قلم مواسلب ريزی فولادزیرکن-آلومیناییسفید( NGCOTE (N
اسپری – قلم مو – غوطه وریپوشان خميری پايه آب مناسب برای قطعات فولادیزیرکنسفیدFR cote 310
اسپری – قلم موديرگدازی بالا برای ريخته گری چدنهای سنگينترکیب انواع دیر گدازطوسیFR cote 210
اسپری – قلم موپوشش ابزارآلات آهنی و کانال مذاب آلومينيومآلومیناشیریFR cote 110 W
اسپری – قلم موديرگدازی بالا جهت ريخته گری فولادهازیرکنشیریFR paint 256
اسپری – قلم موشمش ريزی آلياژهای پايه مس و چرخ آندگرافیتیمشکیFR cote MB2
اسپری – قلم موريخته گری فولادهاآلومیناییشیریFR paint 256 w
اسپری – قلم موشمش ريزی فولادآلومیناییکرم( BSCOTE(ST
اسپری – قلم موپوشش ابزار آلات آلومينيوم و کانال مذاب آلومينيومزیرکن-آلومیناییشیریFR cote 110
اسپری – قلم مواسلب ريزی فولادآلومیناییسفید( BSCOTE
اسپری – قلم موپوشش ابزار آلات غير آهنی، کانال مذاب آلومينيوم و ريخته گری قطعات سنگين فولادیزیرکنسفیدFR cote 110Z
روش مصرفکاربردرنگنام محصول
اسپریبا صافی سطح متوسطسفیدFR dy 6
اسپریبا صافی سطح متوسط و چسبندگی بالاسفيدFR dy 6 ESS
اسپریبا صافی سطح متوسط و چسبندگی بالا و اندگاری بالاسفيدFR dy D 6 ESS
اسپریپوشان با دیر گدازه و صافی سطح بسیار بالا مناسب برای قطعات با ضخامت متوسط و بالاسفيدFR dy 39
اسپریپوشان روانکار با پوشش دهی زیاد و مناسب بری ریخته گری چدن، آلومینیوم و آلیاژهای مسمشکیFR dy 36
اسپریپوشان روانکار و رها کننده مناسب قطعه از قالب جهت انواع آلیاژ های آلومینیوم و چدنمشکیFR dy 11
اسپریپوشان روانکار و رها کننده مناسب قطعه از قالب با چسبندگی بالا جهت انواع آلیاژ های آلومینیوم و چدنمشکیFR dy 11S
اسپریپوشان با صافی سطح متوسط نازبر با خاصيت عايقی بسيار بالا و مناسب برای ريخته گری قطعات با سطح مقطع نازک و سطوح بلند و تخت با قدرت چسبندگی بالا همچنين در سيستم راهگاهی استفاده ميشودسفيدFR dy 34 ESS
اسپریپوشان استاندارد با کاربرد عمومی با قابليت استفاده در سطوح مختلف ابعادی با صافی سطح متوسط تا بسيار صاف با ماندگاری بالاسفيدFR dy 140ESS
اسپریپوشان استاندارد با کاربرد عمومی با قابليت استفاده در سطوح مختلف ابعادی با صافی سطح متوسط تا بسيار صافسفيدFR dy 140 MG
اسپریپوشان استاندارد با کاربرد عمومی با قابليت استفاده در سطوح مختلف ابعادی با صافی سطح متوسط تا بسيار صاف با ماندگاری و چسبندگی مطلوبسفيدFR dy 1400
اسپریپوشان پرايمر جهت افزايش ماندگاری پوشان بر قالباخرايیFR dy DR 87
اسپری و غوطه وریپوشان مخصوص ذوب برنج در قالب ريژه با خاصيت جداکنندگی و خنک کنندگی بالا به همراه ترکيبات کاهنده اکسيد بر روی سطح قالبمشکیFR dy 61
اسپری و غوطه وریپوشان مخصوص ذوب برنج در قالب ريژه با خاصيت جدا کنندگی و خنک کنندگی متوسط به همراه ترکيبات کاهنده اکسيد بر روی سطح قالبمشکیFR dy 61M
اسپری و غوطه وریپوشان مخصوص ذوب برنج در قالب ريژه با خاصيت جداکنندگی و خن ککنندگی بالا به همراه ترکيبات کاهنده اکسيد بر روی سطح قالبمشکیFR dy 62
اسپریپوشان مخصوص فورج بر پايه روغن مشکی با قابليت روانکاری بالامشکیFR dy Dy 200
اسپریروان کننده پايه روغن پلانجرکهربايیFR dy 4255
اسپریپوشان پايه آبی خنک کننده قالب در فرايند H.PشيریFR dy 9864
اسپریپوشان روانکار مخصوص فورج بر پايه آبمشکیFR dy 20M
اسپریپوشان با قابليت روانکاری بالا مخصوص فورج بر پايه آبمشکیFR dy 21M
اسپریپوشان پايه آبی خنک کننده قالب در فرايند H.P .شيریFR dy HP I
اسپریپوشان پايه آبی خنک کننده قالب در فرايند H.P .شيریFR dy HP 1
اسپریپوشان پايه آبی خنک کننده قالب در فرايند H.P .شيریFR dy HP 2
اسپریروان کننده پايه روغن پلانجر و فورج گرمکهربايیFR dy 4255 M
قلم موپوشان روغنی ضد لحيم قالب و روانساز در فرايند H.P .مشکیFR lub 1