انواع سرباره گیرها و فلاکس ها

تماس بگیرید

 

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

 

 

کاربردرنگمحصول
فلاکس محافظ جهت آلياژ های پايه مس و نيکل به استثناء برنج و فسفر برنز به صورت پودریسیاهCUPREX 1
فلاکس محافظ جهت آلياژ های پايه مس و نيکل به استثناء برنج و فسفر برنز به صورت قرصسیاهCUPREX 100
لاکس سرباره گير تميز کننده و پوششی آلياژ آلومينيوم فاقد سديم و کلسيمسفیدFR cover 66N
پودر محافظ جهت ريخته گری دوفلزیسفیدFR Spun 15
فلاکس سرباره گير تميز کننده و پوششی آلياژ آلومينيوم فاقد سديم وکلسيمسفیدFR cover 66
فلاکس گرانول سرباره گير تميز کننده و پوششی آلياژ آلومينيوم فاقدسديم و کلسيمسفیدFR cover 66 GR
تميز کننده ديواره کوره ذوب آلومينيومسفیدFR cover 88M
فلاکس پوششی و سرباره گير آلياژ های پايه منيزيم در قالب های ماسه ایسفیدFR mag 29
فلاکس پوششی آلومينيومسفیدFR cover 5
فلاکس تميز کننده ضايعات آلومينيومسفیدFR cover 57
فلاکس سرباره گير تميز کننده و پوششی ذوب آلومينيوم فاقد سديم وکلسيمسفیدFR cover 6512
فلاکس منيزيم زدای آلومينيوم در بوتهسفیدLOMAG 8
فلاکس محافظ و تميز کننده آلياژ های مس حاوی آلومينيومقرمز قهوه ایFR coprel 3M
فلاکس گرانول سرباره گير تميز کننده آلومينيومصورتیFR cover 11sIR GR
فلاکس گرانول سرباره گير آلومينيومصورتیFR cover 11s GR
فلاکس سرباره گير آلومينيومسفیدFR cover 2510
فلاکس پوششی و سرباره گير آلياژ های پايه منيزيم در قالب های فلزیسفیدFR mag 36
فلاکس پوششی جهت ريخته گری مداوم و نيم مداوم بيلت ريزی برنجسفیدFR cop 103
بهساز سديمی جهت ذوب آلياژ AL - SIسفیدFR cover 36A
فلاکس پوششی و سرباره گير مس و آلياژهای آن به استثناء آلياژ مس کرمسیاهFR cop 8
فلاکس پوششی و تصفيه روینارنجیFR zinc 85
فلاکس تميزکننده آخا لهای اکسيدی مذاب چدنسفیدFR fero 8
فلاکس تميزکننده آخا لهای اکسيدی مذاب چدنسفیدFR fero 8m
فلاکس تميزکننده آخال های اکسيدی مذاب چدن خاکستریسفیدFR fero 12
فلاکس تميزکننده آخال های اکسيدی مذاب چدن نشکنسفیدFR fero 146
فلاکس سرباره گير ذوب آلومنيومصورتیFR cover 11AP
فلاکس سرباره گير ذوب آلومنيومصورتیFR cover 11
فلاکس پوششی قالب و کانال انتقال جهت ريخته گری نيم مداوم برنج و مسسفیدFR cop 101
فلاکس پوششی قالب و کانال انتقال جهت ريخته گری نيم مداوم برنج و مسسفیدFR cop 101 M
فلاکس تميز کننده و سرباره گير آلياژ برنج در کوره های الکتريکیسفیدFR cop 49
تميز کننده ديواره کوره ذوب آلومينيومسفیدFR cover 88
تميز کننده ديواره کوره ذوب آلومينيومسفیدFR cover 88 IR
تميز کننده ديواره کوره ذوب آلومينيومسفیدFR cover 88N
تميز کننده ديواره کوره ذوب آلومينيومسفیدFR cover 88A
فلاکس سرباره گير تميز کننده آلومينيومصورتیFR cover 11S IR
فلاکس سرباره گير آلياژ های پايه مس در کوره های القايیسیاهFR cop 81
فلاکس سرباره گير تميز کننده آلومينيومصورتیFR cover 11SJ
فلاکس سرباره گير آلومينيومصورتیFR cover 11 SN
فلاکس گرانول سرباره گير تميز کننده و پوششی ذوب آلومينيوم –فاقدسديم و کلسيمسفیدFR cover 6512 GR
فلاکس گرانول سرباره گير آلومينيومسفیدFR cover 2510 GR
فلاکس سرباره گير تميز کننده آلومينيومصورتی( FR cover 11S (AR
فلاکس سرباره گير آلومينيومصورتیFR cover 11S
گوگرد زدای چدنسفیدDESULFEX 51