اسلیو های گلدانی

تماس بگیرید

اسليوها اشکال پيش ساخته تغذیه های کمکی هستند که با تاخير انداختن زمان انجماد، منجر به افزايش راندمان تغذيه نسبت به تغذيه های ماس های و تغذيه های ترميت می شوند. استفاده از تغذي ههای کمکی سبب افزايش راندمان ريختگی قطعات، کاهش هزينه های تميزکاری، حذف عيوب انقباضی و … می شود.

جهت اطلاع از موجودی و قیمت محصول تماس بگیرید

Capacity(dm3)T(mm)N(mm)Du(mm)H(mm)H(mm)D(mm)d0(mm)ME(cm)MG(cm)Sleeve PLUS
0.19330551001575501.51.3Sleeve 444 PLUS 0N
0.423386910027100782.11.4Sleeve 444 PLUS 1N
0.493457410034114852.31.5Sleeve 222 PLUS 2N
0.924487615043130942.71.8Sleeve 222 PLUS 3N
1.5044876200521321063.22.1Sleeve 222 PLUS 4N
2.2056189200641531273.62.4Sleeve 222 PLUS 5Ni
3.09581125200782021533.82.6Sleeve 222 PLUS 5N(153*200)
3.10674102200781831574.12.7Sleeve 444 PLUS 6N
3.90688132200902221754.42.9Sleeve 222 PLUS 7N (ZTA(5-6)(175*200))
8.5061001403001052702255.73.8Sleeve 222 PLUS (8N-300)
13.3181752402001554153555.874.05Sleeve 222 PLUS 11N